Christine Smyczynski -Travel writer focusing on New York State